English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

Среща на представители на УС на БАПИОТ

В сряда - 6ти юни се проведе среща между предсатвители на БАПИОТ и представители на Министерство на труда и социалната политика.

На срещата от страна на БАПИОТ присъстваха:
- г-жа Валерия Жеква - председател на УС;
- г-н Бертрам Ролман - зам. председател на УС;
- г-жа Блага Йовова - член на УС;
- г-н Ердинч Мехмед - член на УС и
- г-жа Валя Данкова - изп. директор.

От страна на МТСП в срещата участваха:

- г-н Димитър Димитров - зам. Министър на труда и социалната политика
- г-жа Елка Димитрова - директор дирекция „Политика и пазар на труда"
- г-н Гълъб Донев - директор дирекция „Условия на труд, управление при кризи и алтернативна служба"
- г-жа Лариса Тодорова - експерт по трудово право.

Желанието на представителите на БАПИОТ беше да се продължи разговорът, започнат миналата година с министър Масларова и да се сформират работни групи с представители на МТСП по различните проблеми.

Резултатът от срещата е:

I. Обособиха се три групи проблеми, по които предстои работа от наша страна и нови срещи с МТСП.

 1. Промени в трудовото законодателство. В тази връзка, молим всички вас, имащи идеи за промени в трудовото законодателство, които биха облекчили работата Ви да ги споделите с нас в срок до 25ти юни - понеделник. След това предложенията ще бъдат прегледани и обосновани от експерт по трудово-осигурително право, ще бъде потърсена подкрепата и на синдикатите и ще бъдат внесени в МТСП.
 2. Работата на Агенцията по заетостта и на бюрата по труда. Молим също в срок до 25ти юни да ни изпращате Вашите предложения как би могла да се подобри работата на бюрата по труда + конкретни примери за некоректни практики и не добра работа на бюрата по места.
 3. Проблеми и идеи свързани с Националната Агенция по Професионално Образование - НАПО също можете да споделите, за да бъдат коментирани.

II. Отонсно новата наредба за работната заплата:

 1. Правилник за прилагането й няма да има.
 2. Вероятността да се постигнат промени в нея е минимална.
 3. Конкретни въпроси по прилагането й можете да изпращате към нас, отново в срак до 25ти юни за да ги обобщим и изпратим в министерството за официален отговор.
 4. За работниците, които сега работят при Вас се пише анекс към трудовия договор, с който се отменя старото допълнително трудово възнаграждение и се определя новото, което трябва да е равно на старото /съгласно параграф 1 от заключителните разпоредби на наредбата/
 5. За новопостъпилете работници фирмата може сама да определи кой стаж е сходен /във вътрешните правила/ или може на браншово ниво да се подпише Колективен трудов договор със синдикатите, в който да се определя сходството.
 6. Фирмата трябва да има разписани вътрешни правила за организация на работната заплата и ако в предприятието има синдикални организации те да са поне били поканени да участват в определянето на тези правила /да има писмо, с което са поканени/.
 7. Относно обезщетенията по кодекса на труда: Сменена е базата на която се изчисляват обезщетенията = основната работна заплата + възнагражденията с постоянен характер /клас, образователна степен и всички останали които са с определен размер и срок на заплащане//.

III. Останалата информация, която получихме в министерството е следната:

 1. В момента в бюрата по труда има регистрирани 310 000 безработни лица, от тях над 30% със средно и по-високо образование. В същото време работните места обявени от нашия бранш стоят незаети. Министерството е направило проучване сред безработните защо не искат да работят в сектора текстил и облекло. Преобладаващите отговори са: лоши условия на труд; ниско ниво на заплащане; извънреден труд; интензивност на труда.
 2. Предстоят търгове по Оперативната програма за развитие на човешките ресурси /след около 2 месеца/. Ще има програма за квалификация на заети и за квалификация на безработни. Повече информация по ОП за развите на човешките ресурси можете да намерите на адрес: http://ef.mlsp.government.bg/bg/category.php?id=125
 3. Ако имате център за обучение към фирмата е препоръчително той да бъде лицензиран от НАПО, за да можете да кандидатствате по предстоящи програми за развите на човешките ресурси.
 4. Работи се по оптимизиране и скъсяване на процедурата за разрешаване на специалисти от трети страни да работят в България / внос на работна ръка/. Ще се въвежда и още по-лека процедура за хора с български произход