English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БАПИОТ И КООРДИНАТОРИ ПО ПРОЕКТА SEETAL

На 21 февруари 2008 г. в сградата на Интерпред - СТЦ се проведе среща между представители на УС на БАПИОТ  и координатори по проекта SEETAL.

Проектът SEETAL, по програма ФАР, стартира на 1 януари 2008 г. Координатори са Euratex и Cotance (the European Federation of Leather Producers), съ-координатор е Саксонският Институт за Текстилни Изследования. (Saxon Textile Research Institute)  Проектът е насочен към секторите „текстил, облекло, кожа, кожарство и галантерия" и обхваща пет държави: България, Хърватия, Румъния, Турция, Белгия.  Участващите организациите от страните са съответно БАПИОТ, БАТЕК, Браншови съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост в България, Хърватска асоциация на работодателите, Федерация на работодателите в леката промишленост в Румъния, Турска федерация на текстилните работодатели

Проекти с аналогична насоченост вече са реализирани от Euratex през 2002 г. и 2005 г. - съответно Seetex , Partex  и Perfect Link.

Обсъждането на целите и начините за реализацията им се проведе в две модула.
На първия модул присъстваха членове на УС на БАПИОТ, от една страна, и г-н Rainer Gebhardt и Marco Barteld, от страна на съ- координиращата организация - Саксонски Институт за Текстилни Изследования. Бяха дискутирани възможностите за позициониране на специализирана информация в уеб сайт (част от целите на проекта), разработване и поддържане на One-Stop-Shop (интернет форум за теми, свързани с проекта). От страна на БАПИОТ  се изисква актуализиране на информацията, отнасяща се до фирмите-членове, натрупване на база-данни, свързани с българското законодателство (касаещо сектора), документация, регламентираща еко-стандартите и др. Уеб сайтът, който е разработен за предишните проекти, съдържа голяма база данни, които могат да бъдат изключително полезни, както за всяка партнираща организация, така и за публики, имащи отношение към развитието и популяризирането на бранша.

(За повече подробности вижте уеб-страницата http://www.perfectlink.org/)

На втория модул присъстваха г-н Уилям Лакин - генерален директор на Euratex и г-жа Ориана Мазалли - мениджър на проекта. Сред въпросите, който бяха поставени от г-н Лакин бяха до каква степен държавната власт е ангажирана с проблемите на текстилната индустрия и до каква степен е изградена публичност на сектора в България. Главният директор подчерта, че ще очаква по-интензивна комуникация между БАПИОТ и Euratex.

По отношение на проекта SEETAL г-жа Маззали заяви, че основната задача е да се обучат специалисти, които да пренесат усвоените знания към бизнеса. Партниращите асоциации ще трябва да изиграят ролята на комуникационен канал и да оптимизират мрежата от връзки.

Методологията за реализиране на поставените цели е следната: партниращите организации (в това число и БАПИОТ) определят от 1 до 2 човека, които се обучават от специалисти, определени от координаторите на проекта. Обучените хора от организациите представят в достъпен вид информацията на мениджърите на фирми от сектора в съответната страна. Първият етап на обучение е на междунароно ниво и формата е семинари. Вторият е на национално, като тук съответните организации имат относителна свобода при поставяне на акценти върху конкретни проблеми и аудитории.

Семинарите за специалисти са разпределени в 3 тематични групи като всяка група покрива по 3 теми, както следва:

І група  -  22/23 май 2008 г.:

1.  Околна среда - интегрирана политика за превенция и контрол върху завърсяването на околната среда от производствения процес; нормативни документи за регистрацията, оценката и оторизацията за използване на химикали в текстилната индустрия ( REACH).
2.   Околна среда -  мениджмънт на отпадъците, рециклиране, еко-етикиране.
3.  Здраве и безопасност на работното място.

ІІ група  -  19/20 юни 2008 г.:

4.   Защита на интелектуалната собственост и закони за   конкуренцията.
5.   Международна търговия и статистика.
6.   Бизнес етика, корпоративна социална отговорност.

ІІІ група  -  7/8 юли 2008 г.:

7 . Интернет бизнес, научни изследвания.
8.  Стандарти и сертификати в текстилната индустрия.
9.  Стандарти и сертификати в кожарската индустрия.

Повече информация за новите изисквания върху вноса и употребата на химикали може да намерите на български език
на:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/reach_me_flyer_bg.pdf

или на английски език на:
www.ec.europa.eu/environment/chemicals/reach.htm