English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА "ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

               Уважаеми колеги,

Моля, вижте следващия текст и приожението към него, изпратени до членовете на асоциацията от Катедрата „Текстилна техника" към Технически Университет - София.

При желание от Ваша страна, моля изпратете своите мнения и препоръки до края на м. февруари 2008 г. на адрес:

petrov@tu-sofia.bg  - доц. Христо Петров

association@bgtextiles.org

«...Предстои утвърждаване на нова учебна документация - квалификационни характеристики, учебни планове и учебни програми за всички специалности в Технически университет - София. За целта приложено Ви изпращам сега действащите квалификационни характеристики, за образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър" по специалност „Текстилна техника и технологии". Искаме да получим мнение относно изсикванията към обучението, уменията и компетенциите, които трябва да притежава инженера с висше образование по специалността. При изявено от Вас желание, можем да Ви изпратим учебните планове и програми по някои от специализиращите дисциплини».

Приложение:

І . КВАЛИФИКАЦИОННА  ХАРАКТЕРИСТИКА
НА МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

Образователно-квалификационна степен „бакалавър"
Специалност „Текстилна техника и технологии"
Професионално направление 5.1 „Машинно инженерство"

1. Анотация

Тази характеристика определя професионалното предназначение и квалификационните изисквания на специалистите с висше образование в образователно-квалификационна степен "Б А К А Л А В Ъ Р" по специалността "Текстилна техника и технологии" по професионално направление 5.1 "Машинно инженерство" в катедра "Текстилна техника" на ТУ-София.

2. Предназначение на специалиста и области на реализация

Машинният инженер по специалността "Текстилна техника и технологии" с образователно квалификационна степен "бакалавър" е предназначен да извършва технологична, производствена, проучвателна, проектантска, конструкторска, монтажна и ремонтна дейности, контрол и управление на качеството във всички подотрасли на текстилната и конфекционната промишленост - предачна, тъкачна, трикотажна, производство на нетъкани текстилни материали и конфекция на облекла. Той може да заема различни средни ръководни и изпълнителски длъжности в производствената сфера, както и успешно да се изявява в творчески професии, свързани с дизайна на текстил и облекло, педагогическа работа и изследователска дейност. Специалистът е подготвен да работи във всички области, изискващи висше   образование   по   специалността    на    националната    икономика, свързани пряко или косвено с текстилната промишленост. Възможно е да реализира своите знания и умения извън страната.

3. Изисквания към подготовката на специалиста

Бакалавърът по "Текстилна техника и технологии" трябва:
- да бъде подготвен пълноценно в областта на своята специалност,  като притежава базова, широкопрофилна и специализираща професионална подготовка;
- да бъде ерудирана личност с високи граждански и нравствени добродетели, с чувство за отговорност, богата обща и езикова култура;
- да притежава необходимата основа от знания, която да му позволи продължение на образованието за получаване на образователно-квалификационна степен "магистър".

4. Обучение на бакалавър

Обучението на бакалавър по специалността "Текстилна техника и технологии" се изгражда на базата на три групи дисциплини: фундаментални, общоинженерни и специални.
Фундаменталната подготовка е по дисциплините математика, физика, химия и информатика.
Общоинженерната подготовка включва получаване на знания по дисциплините: Основи на конструирането, Материалознание, Техническа механика, Електротехника, Топлотехника, Машинни елементи, Съпротивление на материалите, Механика на флуидите, Теория на механизмите и машините, Метрология и измервателна техника и Технология на машиностроенето.
Специалните дисциплини, които се изучават по време на обучението са: Текстилно материалознание, Предачество, Тъкачество, Плетачество, Проектиране на текстилни изделия, Текстилно облагородяване, Технология на облеклото, Текстилни и шевни машини, Проектиране и дизайн на облеклото, Нетъкани текстилни материали, проектиране на текстилни изделия и конфекционни предприятия.
Предвидено е изучаване на две икономически дисциплини, както и чуждоезиково обучение.

5. Умения на бакалавъра

Бакалавърът по специалността "Текстилна техника и технологии" трябва да притежава следните умения:
 - да поставя и самостоятелно решава задачи, отнесени към обектите на специалността;
 - да използва в своята дейност придобитите теоретични познания, като прилага комплексен технико-икономически подход и съвременни методи и средства за решаване на инженерни проблеми;
 - да проектира и планира производство на текстилни изделия и облекла;
 - да конструира нови изделия с графични системи;
 - да провежда експериментални изследвания и разработва технологична документация;
 - да организира и управлява производствената дейност на по-големи или малки звена;
 - да организира използването, поддържането и ремонта на съоръженията;
 - да извършва контрол върху качеството на продукцията;
 - да проучва пазарите на текстилни изделия и да планира производствената дейност според изискванията на пазара;
 - да решава инженерни задачи с компютърна техника;
 - да използва в дейността си последните постижения в текстилната техника и технологии.

 Квалификационната характеристика е обсъдена и приета на заседание на ФС на ЕМФ на  16.05.2006 г. /Протокол №  21/

ІІ.  КВАЛИФИКАЦИОННА  ХАРАКТЕРИСТИКА
НА МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

Образователно-квалификационна степен „магистър"
Специалност „Текстилна техника и технологии"
Професионално направление 5.1 „Машинно инженерство"

1. Анотация

Тази характеристика определя професионалното предназначение и квалификационните изисквания на специалистите с висше образование в образователно-квалификационна степен "М А Г И С Т Ъ Р" по специалността "Текстилна техника и технологии" по професионално направление 5.1 "Машинно инженерство" в катедра "Текстилна техника" на ТУ-София.

2. Предназначение на специалиста и области на реализация

Машинният инженер по специалността "Текстилна техника и технологии" с образователно-квалификационна степен "магистър" е подготвен да извършва научно-изследователска, организационна, управленска и преподавателска дейности, свързани с текстилната и конфекционна промишленост. Той може успешно да се реализира във всички области на текстилната и конфекционна промишлености, изискващи висши образование по специалността "Текстилна техника и технологии", както и в други области на националната икономика, наука и образование. Възможно е той да реализира своите умения е знания извън страната.

3. Изисквания към подготовката на специалиста

Магистърът по "Текстилна техника и технологии" трябва:
- да бъде подготвен пълноценно в областта на своята специалност и да притежава много задълбочени специализиращи знания;
- да бъде ерудирана личност с високи граждански и нравствени добродетели, с чувство за отговорност, богата обща и езикова култура;
- да притежава нужните знания, която да му позволяват да продължи образованието си получаване на образователно-квалификационна степен "доктор".

4. Обучение на магистъра

Обучението на магистъра по специалността "Текстилна техника и технологии" се изгражда на базата на няколко групи специални дисциплини в продължение на 2 семестър.
Към първата група остават дисциплините, свързани с най-новото развитие на материалите, технологиите и оборудването във всички области на текстилното производство. Това се дисциплините Високотехнологични влакна и нетъкани текстилни материали, Съвременни предачни методи, Тъкачни, трикотажни и шевни технологии, Графичен дизайн на облеклото.

Втората група дисциплини са свързани с икономическата насоченост: Маркетинг на текстила и облеклото и Мениджмънт на текстилни предприятия. Към тази група може да се отнесе и дисциплината Интеркултурна компетентност.

Третата група дисциплини са Управление на качеството и Текстилна екология.

5. Умения на магистъра

Магистърът по специалността "Текстилна техника и технологии" трябва да притежава следните умения:
- да поставя и самостоятелно решава задачи сложни проблеми на текстилното производство;
- творчески да прилага в практиката придобитите теоретични знания, като използва най-съвременните методи и средства за целта;
- да организира и управлява производствената и технологична дейност в предприятието;
- да извършва изследователска дейност, прилагайки технико-икономически подходи и използвайки последните постижения на науката;
- да изпълнява ръководни функции във фирмите е държавното управление;
- да извършва преподавателска дейност във висши и средни учебни заведения.
 

Квалификационната характеристика е обсъдена и приета на заседание на ФС на ЕМФ на  16.05.2006 г. /Протокол №  21/