English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

Покана за ОС на БАПИОТ

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил” (БАПИОТ)–София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от устава на сдружението свиква отчетно-изборно общо събрание на БАПИОТ на 05.08.2022г. от 12 часа в гр. София, бул. ”Др. Цанков” № 36 – СТЦ „Интерпред“, етаж 3, зала „Ню Йорк“  при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет на БАПИОТ за 2021г. Предложение за решение: ОС приема ГФО на сдружението за 2021г. 2. Освобождаване члена на Управителния съвет Марин Колев Радевски поради настъпила смърт и освобождаване на останалите членове на Управителния съвет поради изтекъл мандат. Предложение за решение: ОС освобождава члена на Управителния съвет Марин Колев Радевски поради настъпила смърт и освобождава останалите членове на Управителния съвет поради изтекъл мандат 3.Освобождаване на членовете на Управителния съвет от  отговорност за периода на тяхното управление. Предложение за решение: ОС освобождава членовете на Управителния съвет от отговорност за периода на тяхното управление. 4.  Определяне броя на членовете на Управителния съвет и избор на нов Управителен съвет. Предложение за решение: ОС определя новият УС да се състои от 11 члена и избира нов УС по предложение  на членовете на БАПИОТ.  5. Разни.

Поканват се членовете на БАПИОТ или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Съгласно чл. 20, ал. 3 от устава пълномощните следва да са са издадени изрично за участие в общото събрание. Регистрацията ще започне на 05.08.2022г. от 11 часа. Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса на БАПИОТ. При липса на кворум събранието ще се състои при условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на БАПИОТ на същия ден един час по-късно при същия дневен ред и на същото място

 

Председател на УС

            Радина Банкова, 13.05.2022г., гр. София