English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

Покана за ОС на БАПИОТ

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил” (БАПИОТ)–София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на БАПИОТ на 15.09.2020г. от 12 часа в гр. София, бул. ”Др. Цанков” № 36 – СТЦ „Интерпред“, етаж 3, зала „Ню Йорк“  при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет на БАПИОТ за 2019г. Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет на БАПИОТ за 2019г. 2. Разни.

Поканват се членовете на БАПИОТ или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Съгласно чл. 20, ал. 3 от устава пълномощните следва да са са издадени изрично за участие в Общото събрание. Регистрацията ще започне на 15.09.2020г. от 11 часа. Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса на БАПИОТ. При липса на кворум събранието ще се състои при условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на БАПИОТ на същия ден един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

 

Радина Банкова,Председател

14.08.2020г.