English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

Покана за ОС на БАПИОТ

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил” (БАПИОТ)–София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на БАПИОТ на 18.ХІІ.2018 г. от 12 часа в гр. София, бул. ”Др. Цанков” № 36 – СТЦ „Интерпред“, етаж 3, зала „Ню Йорк“  при следния дневен ред: 1. Промени в устава. Предложение за решение: ОС приема промени относно максималния брой  членове на УС. 2. Вземяне на решение за промяна на броя на членовете на УС. Предложение за решение: ОС променя броя на членовете на УС от девет на единадесет; 3. Избор на двама нови членове на УС. Предложение за решение: ОС избира за нови членове на УС Таня Костова и Стефко Колев; 4. Освобождаване на Светла Николова като член на УС във връзка с подадена оставка и избор на нейно място на нов член на УС. Предложение за решение: ОС освобождава Светла Николова като член на УС и избира на нейно място нов член на съвета, по предложение на членовете на ОС. 5. Разни.

Поканват се членовете на БАПИОТ или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Съгласно чл. 20, ал. 3 от устава пълномощните следва да са са издадени изрично за участие в Общото събрание. Регистрацията ще започне на 18.ХІІ.2018 г. от 11 часа. Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса на БАПИОТ. При липса на кворум събранието ще се състои при условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на БАПИОТ на същия ден един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

Председател на УС,

 

Радина Банкова,

председател, 26.11.2018г., гр. София