English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

Професионалното образование и обучение отново тема на дискусия по време на официална среща на синдикатите и представителите на правителството и бизнеса

На 28 март представители на БАПИОТ взеха участие в среща, организирана от КНСБ, по темата на сътрудничеството между Агенцията по заетостта и работодателите. На срещата присъстваха зам.-министърът на труда и социалната политика г-жа Росица Янкова, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта г-н Асен Ангелов,  президента на КНСБ Пламен Димитров , както и други представители на синдикатите, бизнеса и браншовите организации. 
По време на дискусията бяха обсъдени предложения за повишаване ефективността на субсидирането по европейски програми и за по-добро взаимодействие между Агенцията и бизнеса. Като основни проблеми за отстраняване бяха очертани усложнените процедури по кандидатстване, субсидирането на обучения по ненужни за регионите професии, липсата на координация с изискванията на бизнеса и ниското ниво на професионална квалификация в страната. 

Наложи се мнението, според което професионалното образование и обучение в България следва да претърпи задълбочена реформа, за да отговаря на динамично променящите се потребности на бизнеса от квалифицирана работна сила. Периодът на обучение да бъде синхронизиран с производствения процес, а учебният план - съобразен с конкретните изисквания на работното място по търсени професии и специалности.

Представителите на работодателите посочиха като основен проблем насоките на обученията, които не попадат в обхвата на необходимостта за бизнеса. Изразено бе мнение, че е необходимо да бъдат разработени областни стратегии за вида на обученията, които се предоставят в даден регион, тъй като търсенето на работна ръка е концентрирано към лица със средно професионално образование, а не с висше.

Около 80% от хората, завършили висше образование, не работят по специалността си. А най-доброто обучение в конкретна сфера могат да предоставят самите работодатели.