English Начало Контакти

Анализи

ТЕНДЕНЦИИ В ИНДУСТРИЯТА „ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ” ЗА ПЪРВИТЕ 9 МЕСЕЦА НА 2007 Г.

Анализ на Eurotex

Тенденции в продукцията на страните - членки на ЕС.

За първи път от 2000 г. насетне, ЕС дава ясни знаци за подобряване на производството. През първите 9 месеца на 2007 г. производството на текстил и облекло отбелязва сериозен растеж в 27 страни-членки на ЕС. Тази тенденция, включваща сектора текстила (+1%) и сектора облеклото (+2%), обаче е много некохерентна спрямо отделните страни-членки и подсекторите.

Измежду секторите, пазарът на трикотаж отбелязва много добро представяне  - увеличение от 8% в сравнение със същия период през миналата година. От друга страна, европейската тъкачна индустрия срещна сериозни затруднения през същия период, като отбелязва понижаване в продукцията с 3.6%.

13 страни - членки на Евросъюза са имали възможността да увеличат своята продукция през първите 9 месеца на 2007 г. със среден темп от 5% ( Австрия, Белгия, Чешката република, Германия, Франция, Гърция, Филандия, Латвия, Литва, Полша, Англия, България и Румъния). В останалите европейски държави производството отбеляза спад, вариращ от 1.6% в Ирландия и Дания до - 19.4% в Унгария. Италия успя да се справи с заплашителното понижаване на производството.

Когато сравняваме тенденциите в текстилното производство за първите 9 месеца на 2007 г. със същият период на 2000 г. отчитаме, че именно старните от „старата" Европа, с изключение на Белгия и Филандия, са били засегнати най-силно от кризата, през която тази индустрия премина ( спъдът в производството действително намаля с 29% през този 7- годишен период). От друга страна, повечето от новите страни-членки на ЕС, освен Унгария и Словакия, отбелязаха сериозен напредък през последните 7 години, с растеж от 1.7% в Белгия, до 166% в България.

Що се отнася до сектора „облекло", позитивните тенденции се държат от Гърция, Италия, Кипър и България, където производството отбелязва устойчиво развитие през първите 9 месеца на 2007 г. (средно 8.5% растеж). Същевременно, други страни от Евро Съюза за същия период регистрираха спад в производството, вариращ от - 1% в Словакия до 36.8% в Ирландия. Най-големи загуби бяха регистрирани за пазарите на Белгия, Чехия, Дания, Франция, Ирландия, Румъния и Филандия със спад от повече от 10% в сравнение със същия период през 2006 г.

Ако сравним днешната ситуация с тази от 2007 г., ще трябва да признаем влошаване на състоянието на производството на облекло в повечето европейски държави. За изминалите 7 години производството в Литва е намаляло с 4%, в Ирландия - с 76%. Единствените страни, отбелязали увеличение в производството на облекла са България и Словакия. За същия период Естония е успяла да ограничи спада в производството.

Тенденции в продажбите на дребно в страните-членки на ЕС.

Продажбите на дребно в секторите текстил, облекло и изделия от кожа отбелязват ръст от 8.8% в сравнение със същия период през 2006 г. Поръчките в сектора „облекло" продължават да растат, благодарение на доброто представяне на страните-членки от Източна Европа. Новите членки на Съюза отбелязаха най-висок растеж с две и дори три цифренно число. Продажбите на дребно в новите 12 старни-членки и Белгия регистрират ръст, по-висок от средния за ЕС. Другите 15 държави имат повишаване в продажбите от 1% за Италия до 8% за Гърция през първите 9 месеца на 2007 г.

Тенденции в заетостта

Няма данни за: Дания, Естония, Ирландия, Гърция, Италия, Кипър, Латвия, Малта и Нидерландия.

В текстилния сектор се отбелязва спад в работната ръка от 6.1%, сравнено със същия период през изминалата година. Пет страни-членки са отчели нарастване в заетостта, по-високо от средното за ЕС. Най-голям спад е регистриран в Испания и Унгария - 10% в сравнение с този период през миналата година. Загубите на белгиския, чешкия и румънския пазар бяха последвани от средно понижение в заетостта от 7.5%.

България, Германия, Франция, Люксембург, Португалия, Словения, Словакия, Швеция и Великобритания регистрираха спад в заетостта, като процентите варират от 2% до 5.7%. Обратно на това, в другите страни-членки тенденциите в заетостта в текстилния сектор са към стабилизация или подобряване.

В сектора „облекло" ситуацията също е тревожна. Спадът в заетостта е с 6.1% за първите 9 месеца на 2007 г., сравнено със същия период през 2006 г. От наличната база данни можем да съдим, че най-неблагоприятните тенденции са регистрирани в Чешката република, Испания, Литва, Унгария, Румъния, Словакия, Словения и Филандия. Загубата на работни места е нарастнала и в останалите страни от ЕС.

Тенденции в поръчките

Интересно е да се отбележи, че се наблюдава нарастване в поръчките в текстилния сектор с 2.2% и нарастване от 4.8% за поръчките в сектора „облекло". Най-добри резултати бяха постигнати през първото тримесечие на 2007г. като нарастването на поръчките бе средно с 4%. 

В текстилния сектор Австрия, Белгия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния и Словакия отбелязват нарастване на поръчките през първото деветмесечие на 2007 г. с 4.3%, което е по-високо от средното за ЕС.

В България, Гърция, Люксенбург и Португалия поръчките остават на стабилно ниво, но отлив се наблюдава в Дания, Ирландия и Унгария. Голямо увеличаване на поръчките през този период е регистрирано в Чешката република и Естония.

В сектора „облекло" най-добрите резултати са отчетени в България, Австрия, Гърция, Полша и Румъния. Негативни тенденции се забелязват в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Унгария, Нидерландия, Португалия и Словакия.

Развитие на производствените цени в страните-членки на ЕС

Тенденцията в производствените цени отбелязва известно увеличение през първите 9 месеца на 2007 г. в сравнение със същия период през 2006 г. Разбира се, тенденциите варират в цифри при отделните страни-членки. Производствените цени са нарастнали значително в Австрия, България, Дания, Гърция, Испания, Кипър, Унгария, Нидерландия, Румъния и Великобритания (от 1.2% до 8.2%). Понижаване на производствените цени регистрират Люксенбург, Полша и Филандия. За останалите държави от ЕС нивото на производствените цени се е запазило относително стабилно през разглеждания период.

Въпреки намаляването на производствените цени на полу-готовите продукти (-2%), производствените цени на готовите облекла са се повишили с 1.1% през първото деветмесечие на 2007 г. в сравнение с този период през 2006 г. Най- значително увеличение в производствените цени е регистрирано в Белгия, България, Кипър, Литва, Полша, Румъния и Словения като то (увеличението) се движи между 2.5% и 6.6% за анализирания период. Свиване на производствените цени с 3.4% е отбелязано в Словакия. Останалите страни-членки от ЕС запазват стабилност в цените на производството за първите 9 месеца на 2007 г.