English Начало Контакти

Изложения

Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, по който Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е институционален бенефициент, и това лято ИАНМСП организира участието на български фирми на Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT в периода 04 – 07.07.2014 г., гр. Париж, Франция.

Както и за януарското издание, ИАНМСП поема разходите за наем изложбена площ, проектиране и изграждане на щанд, наемане на оборудване и обзавеждане, регистрация на изложителите, влючване в официалния каталог, реклама на участието.

Кандидатури за участие се приемаха до 30.05.2014 г. През месец юни ИАНМСП ще оповести имената на одобрените за участие фирми.