English Начало Контакти

Отстъпки за членове

БАПИОТ предлага на своите членове специална цена за застраховката „Трудова злополука”.

 

С оглед на предстоящото присъединяване в Европейския съюз  Р България е поела ангажимент в обхвата на преговорна глава 13 -  "Социална политика и заетост" - да приведе в пълно съответствие трудовото си законодателство с изискванията на Директива на Съвета 91/383/ЕИО за допълнение на мерките за насърчаване на подобрения в здравословните и безопоасни условия на труд на работниците със срочно или постоянно трудово правоотоношение. Във връзка с  изпълнение на този анагажимент, през м. август 2005 г. бяха приети съответните изменения в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр.76-20.09.2005г.), в който беше дадена нова формулировка на чл. 52, отнасяща се до застраховането на работниците и служителите срещу риска "трудова злополука":

В този аспект,  Застрахователна компания "Орел живот" АД Ви предоставя  възможност да изберете най-подходящата застрахователна защита на Вашите служители, в съответствие с Вашата професионална преценка за степента и характера на риска на работните места, както и минималните изисквания в тази област.

 

С наредба на Министерски съвет, приета на 02.02.2006 г., се урежда начина и условията за застраховане на персонала на фирмите извършващи икономическа дейност в среда с повишени рискови фактори.

Обхват на застраховката

На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизьм равен или по-висок от средния за страната. Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука" се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със Службата по трудова медицина и с Комитета/ Групата по условия на труд.

С   колективен  трудов  договор  могат  да   се   определят  допълнително работници   и   служители,   които   задължително   се   застраховат   за  риска   "трудова злополука", при доказана необходимост и реализиран риск.

Покрити рискове

Задължителната застраховка "Трудова злополука" покрива следните рискове:

  • смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука;
  • трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
  • временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Застрахователна сума

Застрахователната сума по застраховка "Трудова злополука" се определя на база месечна брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като тя не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

 

Застрахователни обезщетения

ЗК "Орел живот" АД изплаща обезщетение при смърт на застраховано лице в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, определена при сключване на застрахователния договор.

При "трайно намалена работоспособност" обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена  работоспособност  на работника  или  служителя,   установен  от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

При "временна неработоспособност " се изплаща процент от месечната брутна   работна   заплата   на   работника   или   служителя,   при   която   е   сключена застраховката за всеки започнат месец временна неработоспособност, в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:

  • над 10 до 30 календарни дни включително - 3 %;
  • над 30 до 60 календарни дни включително - 5 %;
  • над 60 до 120 календарни дни включително - 7 %;
  • над 121 календарни дни - 10 %.

 

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя индивидуално за всяко едно застраховано лице в зависимост от размера на застрахователната сума определена в съответствие с изискванията на Наредбата.

Определянето на тарифното число за всеки един риск е на база рисковия клас на основното производство на фирмата. В така определения рисков клас се включват всички заети в основното и спомагателно производство, с изключение на служителите в администрацията, управленски персонал, приложни и аналитични специалисти.

Съгласно изискванията на Наредбата, базата за определяне на обезщетението за риска "временна загуба на работоспособност" е месечната брутна   работна   заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката. С оглед на опростяване на изчисленията и осигуряване на един справедлив размер на полагащото се обезщетение в случай на временна неработоспособност в резултат на трудова злополука, предлагаме застрахователната сума за този риск да бъде установена на 1,000 лева или по-висока по Ваш избор.

Примерни изчисления на дължимата застрахователна премия

Ако Вие ръководите фирма, чиято основна дейност е Производство на текстил, то застрахователната премия за заетите в основно и спомагателно производство ще бъде определена на база на тарифни числа за втори рисков клас.

В този случай, за работници с брутно месечно възнаграждение 200 лева, застрахователната сума за риска "смърт" и "трайна неработоспособност"  в резултат на трудова злополука ще бъде 16,800(двадесет и пет хиляди и двеста) лева. Годишната премия на едно лице, определена на базата на тарифните числа за този рисков клас  ще бъде 12,60 лева. За риска времена загуба на работоспособност, при избрана база за изчисляване на обезщетенията 1,000 (хиляда) лева дължимата премия ще бъде 0.60 лева. Или общата дължима годишна премия на едно лице в случая ще бъде 13,60 лева.

При групова застраховка  допълнителна отстъпка от 10 до 20 процента.

  • получените обезщетения не подлежат на данъчно облагане и осигурителни вноски;
  • получават допълнителни бонуси, извън тези от задължителното социално осигуряване, които компенсират намалените доходи и нуждата от допълнителни разходи;

 

За контакти:

Компания „Орел", офис „Интерпред"

Мария Стойкова

02 969 30 20, 0888 691 455