Събития

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „ОБЛЕКЛО” В БЪЛГАРИЯ - ФОКУС 2020г.

 

На 29 октомври 2010г. ( петък ) се проведе работна среща между представители на УС на БАПИОТ и екип от специализирани консултанти към сектор ОТ за обсъждане на предложенията за приоритети, цели и водещи инициативи по проекта на стратегия за развитие на сектор „Облекло” до 2020 г.

С откриването на срещата, бе обсъдена и същинската част на  идеята за стратегията , а именно :

- Основни данни за сектора, SWOT, анализ на микро, макро и мезо ниво

- Насоки за развитие: приоритети, цели, водещи инициативи, дейности за изпълнение

- Организационни предпоставки за изпълнението

В последвалата дискусия по проблемите на сектора в момента, като основни негативи за бизнеса бяха посочени (според анкетно проучване сред членове на БАПИОТ):

 • Непривлекателен за труд и развитие сектор (негативен имидж)
 • Недооценяване на икономическата и социална значимост на сектора от държавата
 • Ограничен местен пазар
 • Силен конкурентен натиск на международния пазар
 • Незадоволителна професионална подготовка
 • Ограничена местна суровинна база
 • Сива икономика
 • Труден достъп до финансиране, вкл. от ЕС

В хода на обсъждане на предложенията за приоритети на стратегията бяха конкретизиране три основни приоритета, които бяха формулирани като водещи за Стратегия 2020. 

 • Приоритет 1 - Производителност и ефективност
 • Приоритет 2 – Човешки ресурси
 • Приоритет 3 – Продажби и пазари

Конкретните цели и последващи действия ще са носочени към :

- Нарастване на добавената стойност, генерирана от сектор „Облекло”

- Производителност

- Иновации

- Подобряване на имиджа на сектора и намаляване на текучеството на кадри.

- Нарастване броя на фирмите със собствени марки

- Нарастване на абсолютната стойност на износа

- Енергийна ефективност

- CSR – социална отговорност

 

Участниците в срещата постигнаха единодушие по следните водещи инициативи:

 • Производителност и ефективност:

- Създаване на център за контрол на качеството;

- Създаване на център по дизайн;

- Система за оптимизиране на доставката на суровини и материали (местни, внос)

 • Човешки ресурси

- Създаване на център за обучение и трансфер на ноу-хау и добри практики

 • Продажби и пазари

- Маркетингови стратегии;

- Експортна стратегия;

- Изграждане на портал за електронна търговия на българските марки облекла;

- Реклама на българските марки облекла;

 • Технологичен клъстер
 • Система за оползотворяване на отпадъците
 • Енергийна ефективност
 • Институт по текстил и облекло