Съобщения от БАПИОТ

Предложения към правителството, за конкретни мерки за бранша „Текстил и облекло

Предложения към правителството, за  конкретни мерки за бранша „Текстил и облекло" за да преодолее икономическата криза и да остане конкурентноспособен,  да не загуби извоювани пазарни позиции, вложени инвестиции и да бъде запазен големият потенциал на предприятията за времето след кризата:
За подпомагане на фирмите производители от бранша:
1. С помощта на работна група от МИЕ, ИАНМСП и БАПИОТ да бъде изработен План за промотиране на браншa в страната и чужбина и да се инициира рекламна кампания , която да представя България като отлично място за производство на качествени облекла с къси срокове на изработка и доставка и приемливо равнище на разходите.

2. МИЕ да предприеме конкретни действия за привличане на европейски фирми, дистрибутори и големи вериги магазини от европейски страни като :
- ангажира ресурсите на външно-търговските представителства на България в чужбина за организиране съвместно с БАПИОТ на специализирани бизнес мисии във Финландия, Дания, Франция, Швеция, Германия, Австрия, Португалия, Испания.
- подпомага български фирми за участие във възможно най-голям брой специализирани международни панаири и изложения.

- подпомага рекламирането на специализираното изложение BGATE в чужбина с цел  привличане на чуждестранни посетители, чрез  финансиране на самолетни билет и  хотели за дистрибутори и фирми възлагащи поръчки,  финансиране на реклама на българската модна индустрия и изложението в специализирани европейски издания.

3.  Правителството да приеме регламент при възлагане на обществени поръчки за доставка на работно , предпазно, представително или защитно облекло за всички държавни структури, организации, предприятия или институти с предимство да се ползват фирми производители с доказан капацитет,  и възможност да изработят поръчката със собствени мощности.

4. Наложително за стабилизиране на сектора «Текстил и облекло» а да се вземат бързи  и ефективни мерки от страна на правителството  в борбата с нерегламентирания внос на облекло и текстил от Турция, Китай и другите азиатски страни,  както и за строг контрол върху качеството и  цените на вносните стоки.

За подобряване на достъпа до финансови ресурси

5.Сектор «Тексил и облекло» е един от основните експортно-ориетирани отрасли на страната, който осигурява голям брой работни места и за запазването и развитието му са необходими финансови ресурси. Същевременно отрасълът  се счита от търговските банки, за «неприоритетен», «с нисък потенциал на развитие» и «рисков». Необходимо е правителството, чрез БНБ да се въздейства върху банковия сектор за привличане на ресурси от Европейска банка за възстановяване и развитие, Световната банка и други международни финансови институции за предоставяне на кредитни линии при облекчени условия и лихви на предприятия, които имат добри икономически показатели, доказват целесъобразност на проектите, както и за осигуряване на специализирани кредитни схеми насочени към предприятия, които се  ангажират със създаване и поддържане на голям брой работни места или имат засилена експортна ориентация на производството си.

Необходимо също е банковият сектор да предостави възможности за предоговаряне и разсрочване на вече отпуснатите кредити с оглед да се намали финансовия натиск върху предприятията по време на кризата.

 

За запазване на работните места и намаляване на безработицата в страната

6. Да продължи  подпомагането на работодателите, чрез генериране на фонд за доплащане на работниците за които е установено непълно работно време по подобие на предвиденото в ПМС № 44 от 19.02.2009 г., като същевременно се подобрят условията и намалят административните пречки за ползване на средствата от фонда ( увеличаване на срока, за който се отпускат помощите на поне 6 месеца и осигуряване средства в размер  на поне 30% от осигурителния доход на лицето за последните 6 месеца, вместо досегашните фиксирани 120 лв. За да се горонтират доходите на висококвалифицираните работници, както и на тези, както и да се насочат средства към работодатели, които работят «на светло» и внасят осигуровки върху реалните възнаграждения, които изплащат.)

7.  Да се премахне професията „безработен" в България, като не се изплащат помощи за безработни на лица, които отказват да заемат заявени от работодателите свободни работни места, съответстващи на тяхната квалификация и професионален стаж.

8. Да се либерализира трудовото законодателство, като се премахнат съществуващите ограничения относно  наемане на персонал на непълно работно време, сключването на срочни  трудови договори или договори  с почасово заплащане, както и да се легализирт  възможностите за  полагане на извънреден труд или допълнителен труд при същия работодател при при наличие на писмено съгласие на страните работник работодател. В бранш «Текстил и облекло» се работи на поръчков принцип и поръчките се договарят  за всеки сезон. Съществуват периоди с висока натовареност работната ръка и съответно периоди, в които няма достатъчно работа, поради което е необходимо е да се създаде възможност за гъвкаво работно време в предприятията.

9. Да се премахне правото на платен отпуск върху ползваните отпуски  поради бременност, раждане и за отглеждане на малко дете, както и върху продължителните неплатени  отпуски или отпуски поради временна нетрудоспособност. Особено затрудняващо за нашия бранш е това, че в предприятията ни работят предимно жени, на които при завръщане на работа  след ползване на отпуски за отглеждане на дете,  трябва да осигурим ползването на платен отпуск за сметка на работодателя за целия период на отпуската, най-често става дума за период от около 3 години,  в които работникът не е работил реално, а работодателя му дължи около60 дни платен годишен отпуск за своя сметка.

В макроикономически план

10. Да се намалят административните процедури и да се изработят ясни правила, които да се спазват от всички.

11.Да се предприема мерки за намаляване на осигурителната тежест с най-малко 5 процентни пункта и стимулиране на работодателите, които плащат осигуровки над минималните осигурителни прагове. Да се промени съотношението на внасяните осигурителни вноски за сметка на работодателите и работниците и служителите в съотношение 50 : 50 / вместо сегашните  60 : 40/

12. Да се подобри системата за управление на риска в НАП и НОИ и де се даде възможност за възстановяване на ДДС преди приключване на данъчни ревизии за фирмите, които са с добра репутация и са доказано добри данъкоплатци.

Срещу сивата икономика и некоректните икономически субекти

12.Правителството да предприеме строги мерки срещу «сивата икономика» осъществявайки  ефективен контрол за спазването  на всички изисквания  към дейността на предприятията - от  строителство и пожарна безопасност до спазване на здравословни и безопасни условия на труд, социално и здравно осигуряване на работещите и др.   Да се вземат бързи мерки за закриване на неизрядни предприятия и цехове в бранша.

В заключение бихме искали единодушно да заявим, че като работодателска организация член на КРИБ се присъединияваме към всички направени от тях конкретни предложения до правителството стабилизиране на пазара на труда и  ограничаване на ръста на безработицата. 

31 юли, 2009