Съобщения от БАПИОТ

Общото Събрание на БАПИОТ ще се проведе в събота, 17 януари 2009 г. в гр.Хисаря

 

Управителният съвет на Българската асоциацията на производителите и износителите на облекло и текстил, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание  на сдружението на 17. 01.2009 г. от 10.00 часа в гр. Хисаря. Общото събрание ще протече при следния Дневен ред:

1. Представяне на новите членове на БАПИОТ

2. Отчет на БАПИОТ за 2008 и планиране на дейността през 2009
3. Промени в състава на Управителния  съвет и промени в членския внос;
4. Разни.

Поканват се членовете на БАПИОТ или техни упълномощени в съответствие с устава на сдружението представители да присъстват на събранието. Регистрацията ще започне на 17 януари 2009 г. от 9.30 часа и ще приключи в 10.00 часа. При липса на кворум събранието ще се състои при условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ на същия ден един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

Заявка за участие  изпратете най-късно до петък, 09 януари 2009 г.
по факс: (02) 969 3181 или ел. поща: a.simeonova@bgtextiles.org

Заявка за участие  изпратете най-късно до . по факс: (02) 969 3181 или ел. поща: a.simeonova@bgtextiles.org

Заявка за регистрация можете да изтеглите тук : свали pdf (126Kb)