Съобщения от БАПИОТ

Общо събрание на БАПИОТ

Общото събрание на БАПИОТ
ще се проведе на 8 декември /събота/ 2007г.,
от 10.30 часа, в  гр. София, Интерпред, Етаж на Модата (3), зала „Шоурум"

Събранието се свиква на основание раздел IV, чл. 23, т.1 на Устава на БАПИОТ

Дневен ред:
1. Представяне на новите членове на сдружението;
2. Отчет за досегашната дейност на БАПИОТ и планиране на бъдещата работа;
3.  Освобождаване на членове на УС и избиране на нови;
4. Разни.