Съобщения от БАПИОТ

Писмо до Министър Димитров

 

ДО

Г-Н ПЕТЪР ДИМИТРОВ                                                                       МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА

 УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Във връзка с предстоящата ни среща на 22.08.2007 г. (сряда) бихме искали предварително да Ви информираме за важните за фирмите, произвеждащи облекла и текстил проблеми, които бихме искали да обсъдим, както и да се запознаем със становището на  МИЕ за ролята и мястото на отрасъла текстил и облекло в развитието на икономиката на страната ни.

Позволяваме си да припомним, че в БАПИОТ членуват над 155 фирми, а като цяло заетите в бранша са 170 000 души. През последните години фирмите от текстилната индустрия се развиват стабилно, устояват на сериозната външна конкуренция и предлагат продукция, която отговаря на високите изисквания на европейския и световния пазари. Независимо от това пред индустрията ни стоят и редица проблеми, които трябва да бъдат спешно разрешени.

I. Една от основните пречки за успешното развитие на бранша ни е неравностойната конкуренция с опериращите в „сивата икономика" фирми. В момента предприятията, които внасят  коректно дължимите социални и здравни осигуровки за своите работници, пресметнати на база брутно възнаграждение, се намират в неравностойно положение на дискриминация спрямо останалите, които осигуряват своите работници на база  минималния осигурителен праг за страната.

  • Подкрепяме Решението на МИЕ за намаляване на ДОД и въвеждане на плосък данък, но не смятаме, че това ще реши проблема с декларирането на реалните доходи в нашия бранш, където заплатите са сравнително ниски.
  • Предлагаме да се засили контролът от страна на Инспекция по труда и да се търсят и други стимули за фирмите и работещите, за деклариране на пълните доходи.
  • Да се въведе диференцирана, точкова система за здравно и пенсионно осигуряване, което означава за по-висока здравно-осигурителна вноска да се получават по-добри услуги в здравните заведения. Според нас това би стимулирало самите работници да изискват от работодателите да ги осигуряват на по-голяма работна заплата и съответно гъвкаво да бъде решен проблемът с излизането на повече фирми на „светло".                                  

II. Пречка за подобряване на състояние и стабилното развитието  на фирмите - производителки на облекло и текстил е липсата на квалифицирана работна ръка и ниската производителност - около 38% от тази в Европа, което е причината за сравнително ниските заплати в сектора. (Близките събития в едно от водещите български предприятия „Пирин-текс" - Гоце Делчев показаха, как този факт може умело да бъде използван от синдикални лидери  за привличане на членска маса.)

  • Необходимо е да се потърси механизъм за регламентиране дейността на синдикатите, чрез промяна в законодателството и Кодекса на труда,
  • Да бъде предвидена защита на работодателите чрез създаването на етичен кодекс, който да регламентира правата и задълженията, както от страна на работодателите, така и от страна на работниците и синдикатите.
  • Да се потърси решение за повишаване на трудовата дисциплина и интензивността на труда, за създаване на възможности за полагане на извънреден труд, за ограничаване на отсъствията от работа.
  • Да се осигури възможност за „внос" на работна ръка - процедурата за назначаване на чуждестранни работници да  бъде облекчена за фирмите, да е административно опростена и свързана с възможно-най-малко разходи.     

III. С оглед проблема с квалификацията на кадрите, предлагаме съмвестно с Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика

  • Да бъде обсъдена обстойно програмата на професионалните училища в страната. Според нас обучението в Техникумите по облекло и текстил трябва да бъде ориентирано към реалното производство. Учениците от тези техникуми трябва да са подготвени и да се насочват към задължителен стаж в шивашките предприятия. Досегашната практика показва, че 98% от завършващите се насочват към други сфери на икономиката ни.
  • В тази връзка да бъде въведен задължителен стаж по специалностите за младежите, които се обучават в професионални гимназии и висши училища, както и да бъде намерена форма за поемане от тяхна страна на ангажимент за започване на работа в предприятията от сектора. Това би оправдало средствата, които българската държава е вложила за професионалното обучение на тези младите специалисти.

IV. Драстичното повишаване на цената на електроенергията, предизвика непредвидени разходи за нашия отрасъл. То повишава себестойността на произведената продукция и създава затруднения на голяма част от нашите производители, които са подписали  предварително дългосрочни договори със свои чуждестранни клиенти.

V. Във връзка с членството ни в ЕС, бихме искали да обсъдим въпроса с общуването между БАПИОТ и МИЕ на ниво експерти, които биха ни предоставили компетентни консултации за европейските програми и новостите в законодателната система.

VI. Като заключение бихме искали да обсъдим бъдещето на отрасъла „Текстил и облекло" и предвиждани преференции за него.

 Председател на УС на БАПИОТ:

/Валерия Жекова/