Анализи

Стратегия за развитие на сектор облекло - ПРЕМЯНА БЪЛГАРИЯ

 

Настоящата стратегия за развитие на сектор облекло в България е плод на съвместната работа на Министерството на икономиката, което даде ход на процеса, и съответните браншови съюзи, организации и асоциации за текстил и облекло.

Сектор текстил и облекло е от изключително значение за българската икономика като цяло и по отношение повишаване за стойността, подобряване на външнотърговския баланс и заетостта. В същото време е ясно, че процесът на глобализация на напредналата интеграция на България в международната бизнес общност поставят значителния предизвикателствата пред всички заинтересовани страни.

Стратегията предлага систематизиран подход за увеличаване конкурентноспособността и осигуряване устойчиво развитие на бранша чрез набор от цели и конкретни мерки, обобщени в план за действие.

Пред Вас е завършеният вариант на стратегията. Той беше гласуван и обсъден с всички заинтересовани страни в рамките на Координационната група и Консултативния съвет. Писмени становища с мнения и препоръки бяха получени от Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, както и съответните ресорни заместник министри на Министерство на икономиката.
Стратегията бе подкрепена и на проведените две допълнителни разширени дискусии с представители на фирми от сектора и експерти. Направените предложения и препоръки са съобразени и респективно отразени в настоящия документ.

Документът бе официално утвърден но Консултативния съвет, проведен на 17 декември 2004 г. С това работата по набелязване на стратегически мерки и препоръки на практика стартира.

Изтеглете документа оттук (PDF)