Анализи

Тенденции в индустрията за облекло текстил 2007 г.

EU27 Производствени тенденции

EU27 Производствени тенденции : 12 м-2007 г.
Текстил:    ? -0.2%    Облекло:   ?+0.4 %         

През 2007 година, се наблюдава прогресиращо снижаване  на производството в областта на текстила и облеклото в Европа. Отбелязания напредък на производството и износа през първите месеци на  2007 г. постепенно се стопява в последното тримесечие. Тази тенденция води до слаб спад на производството на  текстил (-0.2%, по сравнение с 2006-та година), и до умерен ръст за сектор облекло (+ 0.4%), като независимо от това съществуват различия между различните страни-членки и вътре в секторите.

Пазарът на плетено облекло е отчел доста задоволителни постижения, с едно увеличаване от + 8% спрямо същия период от предишната година. От друга страна, Европейската тъкачна промишленост се е сблъскала със сериозни затруднения по време на разгледания период, със спадане на производството в рамките на - 3.7%.

В областта на текстилната промишленост, ситуацията през дванадесетте месеца на 2007 година се е подобрила в някои страни-членки. Данните показват, че 12 европейски страни са били в състояние да увеличат производството си през първите четири тримесечия на 2007 г. : над + 3% (Австрия, Белгия, Република Чехия, Германия, Гърция, Финландия, Латвия, Литва, Холандия, Полша и двете нови страни-членки). При останалите, производството бележи спадове, варирайки от - 0.8 % във Франция и Люксембург, до -1 9% в Унгария.

При съпоставянето на тенденцията в текстилното производство през първите девет месеца на 2007 със същия период на 2000 година, може да се отбележи, че страните от „старата" Европа, с изключение на Белгия  и Финландия, са пострадали най-много от кризата, през която е преминала тази индустрия (спадовете в производството от порядъка на- 28 %). От друга страна, болшинството от новите страни-членки - с изключение на Република Чехия, Унгария и Словакия - са задържали положителни темпове на развитие на текстила, варирайки между + 24 % за Румъния и  + 160 % в България.

Що се отнася до шивашката промишленост, положителният ръст се приписва предимно на България, Кипър, Гърция, Италия, Португалия и Холандия, където производството е  нараснало в значителна степен през 2007 година (средно с + 6 %). Като цяло EU-27 са отбелязали общ спад в шивашкото производство. Най-низки показатели наблюдаваме при страни като Белгия, Чехия, Дания, Франция, Ирландия, Румъния и Финландия - 10 % в сравнение с дванадесетте месеца на 2006-та г.

Ако съпоставим данните с тези от 2000-та г., можем да очертаем тенденция за доста голям спад  на  производството на облекла в повечето от европейските страни-членки - 5 % за Литва и достигат до - 76 % за Ирландия. България и Словакия са били единствените страни, които са отбелязали положителни резултати и забележимо нарастване на производството. Единствено, Естония е успяла да стабилизира производството на облекла за този период.

EU27 Тенденция при продажбите на дребно (база 2000 г. = 100)

EU27 Цени на дребно : 12 м - 2007 г.

Текстил, облекло, обувки и кожени стоки :  ?+ 5.1 %

Дори и с намалени темпове, еволюцията на продажбите на дребно в областта на текстила, облеклото, обувките и кожените стоки  в Европейския съюз е с положителен знак  + 5.1 % ръст за 2007 година в сравнение със същия период на предходната година.

Новите страни-членки са именно тези, които са регистрирали най-голям напредък -двуцифрени темпове на растеж спрямо 2006 г. и трицифрени темпове на растеж по спрямо с 2000-та г. Цените на дребно във всички нови страни-членки, с изключение на Словакия, са спаднали с - 14 %.

Въпреки ценовия спат, трябва да отбележим, че продажбите не растат през 2007 г. Нещо повече, наличната към м. януари 2008 г. информация показва, че този ход в посока надолу вероятно ще продължава за страни като Португалия, Испания, Великобритания и Хърватско. Икономистите отдават този спад на увеличаващата се инфлация и намаляването на доходите на населението.

EU27 Тенденции  във връзка със заетостта (база 2000 г. = 100)

Забележка : Няма налични данни за Ирландия, Италия, Хърватско, Португалия (за облекло), Люксембург (за облекло), Малта и Холандия.

EU27 Тенденция за заетостта : 2007 г.

Текстил:    ? -6.5 %   
Облекло:   ? -6.3 %    

В сектора на текстила, спадът на заетостта за EU-27 е значителен  - 6.5 % за 2007г., сравнен със същия период на предишната година. Седем страни-членки от посочените по-горе 21 са показали отрицателни темповете на развити, с нива над средните. Най-ниска производителност е била регистрирана в Унгария, Португалия и Испания - 20 % в рамките на периода. Загубите на пазарите в Естония, Чехия и Румъния също така са били свързани със средното намаляване на заетостта от порядъка на - 9.6 %.

Белгия, България, Дания, Германия, Франция, Кипър, Литва, Люксембург, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Великобритания са регистрирали спад в заетостта в граници между - 1.5 % и - 6.7 %. В останалите страни-членки се наблюдава стабилизиране и дори нарастване на работните места в сектора на текстила.

В сектор „Облеклото" се наблюава своеобразно преструктуриране. Работни места в него са намалели с 6.3 % през 2007 г. сравнени със същия период на 2006 г. За четирите тримесечия на 2007 година, най-голяма загуба на работни места се наблюдава в Естония, Гърция, Испания, Литва, Румъния, Словакия и Финландия - 10 %. Същата тенденция се отнася и за останалите страни-членки, като само само една страна е успяла да увеличи заетостта си - Дания, + 1.2 %.

EU27 Тенденция за нови поръчки (база 2000 г. = 100)

 

Забележка : Няма налични данни за Австрия, Белгия, Франция, Кипър, Люксембург, Малта, Испания, Финландия, Швеция и Великобритания.

EU27 Нови поръчки : 2007 г. 

Текстил:    ?+1.5%
Облекло:   ?+5.6%

 

Интересно е да се отбележи, че броят на поръчките в Европейския съюз е сравнително малък, но тенденцията е възходяща. Положителен е ръстът на постъпващите поръчки в сектора текстил (+ 1.5 %), сано ца облеклото този ръст е по-внушителен (+ 5.6 %).

Германия, Естония, Латвия, Литва, Холандия, Полша и Румъния са показали нарастване на поръчките си при текстилното производство, надхвърляло усреднената стойност за Общността (+ 8 %, в сравнение с предишната година). Еволюцията при новите поръчки изглежда относително стабилна и в Чехия, Гърция и Португалия, докато спад бележат поръчките в България, Дания, Ирландия и Унгария.

В производството на облекло поръчките продължават да показват напредък в сравнение с 2006 година. Това се отдава на повишената производителност в страните от Източна Европа и пренасочването на поръчки от азиатските страни към тях. Австрия, България, Полша и Румъния са страните, които са получили значително повече поръчки през този период. И Чехия, Дания, Естония, Ирландия, Литва, Унгария, Холандия, Португалия и Словакия са докладвали за загуба на поръчки. 

Еволюция на експортните цени на местните пазари за EU27 (база 2000 г. = 100)

Забележка : няма налични данни за Ирландия (T&C), Франция (C), Люксембург (C)
 и Швеция (
C).

EU27 - Производствените цени на местните пазари :
12 м - 2007 г.

Текстил:    ?+ 1.0 %
Облекло:   ?+ 1.0 %              

Цените на текстила са нараствали умерено през 12-те месеци на 2007 г. в сравнение със същия период на 2006 г. Австрия, България, Дания, Гърция, Испания, Кипър, Унгария, Холандия, Румъния и Великобритания значително са увеличили производствените си цени (от + 1.2 % до + 8.3 %). Литва, Люксембург, Полша, Словакия и Финландия са регистрирали намаления на производствените си цени.

Производствените цени на облеклата са нараснали с + 1 % през 2007 г. в сравнение с 2006 г. Освен това, разбивката по страни-членки показва, че увеличенията при цените са по-значителни в Белгия, България, Кипър, Дания, Италия, Литва, Испания, Полша, Румъния и Словения, при темпове, вариращи между + 1.4 % и + 6.7 %. От друга страна, Холандия и Словакия са регистрирали свиване на техните производствените цени (съответно - 1 % и - 2.7 %). Останалите страни-членки, са задържали стабилно производствените си цени. Източник: EURATEX - Европейската асоциация на облекло и текстил.

Част от данните в този анализ са събрани и изнесени от Европейския статистически институт - ЕУРОСТАТ.