Анализи

РАЗВИТИЕ НА ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО - ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2007 Г.

 

1. ВНОС И ИЗНОС

В отрасли текстил и облекло продължава да се наблюдава позитивно развитие.  Налице са методологически трудности при отчитането на реалното равнище на износа и вноса след присъединяването на страната към ЕС.

Регистрираният според статистическите данни спад при износа на облекло според наблюдения на БАПИОТ не отразява реалната ситуация. Експертната оценка на БАПИОТ е, че дори да е налице спад, той е незначителен. Основание за това дават постъпващите информации за изцяло натоварен капацитет на производителите в сектора, както и високият ръст на добавената стойност в производството на облекло.

Според БАПИОТ отчетеният спад в износа по статистически данни се дължи на различната в сравнение с миналата година методика на отчитане на търговията със страните от ЕС.

 

2. ВНОС И ИЗНОС по данни от Националния статистически институт
2.1. Общи тенденции

 • § Според предоставените от НСИ данни през първото полугодие на 2007 г. се наблюдава спад на общия износ на текстил и облекло от България, спрямо същия период на 2006 г. от -10.5%.

  

 • Реализиран е ръст в износа на текстилни суровини и платове (+9.8%)
 •  Спад в износа на облекла (общо тъкани и трикотажни) от -15.6%.

2.2. Износ за ЕС:

 • За първото полугодие на 2007 г. делът на изнесената в страните от ЕС продукция в общия износ на облекло и текстил на страната нараства до 88.6%. Това е най-високия относителен дял, регистриран през последните. Ръстът е за сметка на спад на износа за други пазари, като например САЩ.

2.3. Тенденции при вноса: Общия текстилен внос в страната също регистрира спад по данни от НСИ - с -6% спрямо първото полугодие на 2006 г. Спадът е от 5% при облеклата и 6% при текстила.

1. ЗАЕТОСТ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
3.1. Заетост:

 • Общата заетост в отрасли облекло и текстил продължава да спада, но относително слаби темпове през последните 3 години както следва:

 

2005

2006

% промяна

06/05

І-во полугодие

2007

% промяна

към 2006

168995

167880

-0.66%

163657

-2.5%

3.2. Работни заплати:

 •  Средната работна заплата в сектор облекло и текстил показва устойчива тенденция на растеж през последните години:

 

2005

2006

% промяна

06/05

І-во полугодие

2007

% промяна

към 2006

204.75 лв.

227 лв.

+10.9%

265.50 лв.

+16.9%

 •  Регистрираният ръст в средната работна заплата на заетите от близо 17% е един от най-високите по групи икономически дейности. По предварителните данни на НСИ по-висок ръст е налице единствено в държавната администрация.

 

4. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

 •  Общата производителност в разглежданите отрасли продължава да бъде на значително по-ниски нива от средната за ЕС. В публикация на МИЕ (2007) разликата е близо 6 пъти от средните за страните в Общността.
 • На този фон не е изненада постигнатия висок ръст на производителността. С оглед методологията на отчитане на брутната добавена стойност (БДС), те се дължат и на по-високите цени, които производителите в страната постигат от своите възложители.
 • Предвид казаното до тук общата средна производителност (създаваната БДС от един работник) в разглежданите отрасли расте с устойчиви темпове. През първото полугодие на 2007 г. един работник е изработил с повече от 1/3 добавена стойност спрямо същия период на 2005 г. (3.93 хил.лв. през тази година спрямо 2.89 хил.лв, преди две).

 

 • Прирастът в производителността само за първото полугодие на 2007 г. спрямо същия период на 2006 г. е над 20% (вж. графиката). На този фон повишението на регистрираните от официалната статистика заплати за същия период се препокрива почти изцяло с ръста в производителността
 • Създаваната брутна добавена стойност при производството на облекло, вкл. кожено е значително по-висока и расте с по-бързи темпове от тази при производството на текстил.

ИЗВОД: Представените данни относно ръста в производителността показват тенденции за позитивно развитие в сектори облекло и текстил, въпреки констатирани противоречия в данните и симптоматични за сектора проблеми (недостиг на квалифицирана работна ръка, ниски изходни нива на производителността, натиск за увеличаване на заплатите). На този фон увеличението на регистрираните от официалната статистика заплати плътно следва регистрираният ръст в производителността. Не на последно място това показва адекватна и същевременно социално-отговорна реакция на предприемачите в разглежданите отрасли. В случай на запазване на тенденциите за ръст в производителността, при адекватни нива на заплащане, няма причини за крайни песимистични прогнози относно конкурентните позиции на производството на облекло и текстил в страната и през следващите години.