Анализи

Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България

Основни тенденции 2009:
Само за пърите 6 месеца от 2009 г. възлаганите  поръчки намаляха с около 35 % в сравнение с предишните години. Стойността на изнесените от България облекло и текстил  през първото полугодие на 2009 г. бе около 767 млн. евро. Спадът сравнен със същия период на 2008 г. е малко над 20% и тогава е отбелязан за първи път през последните 10 години.

Производство

През третото тримесечие на 2009 г. предприятията от шивашката промишленост в България отчитат намаление в продажбите с 18,4%. Спадът е по-малък в сравнение с намалението от 20.3% през първото полугодие и 19.7% за деветмесечието.   Намалението на производството по цени от 2005 г. е с 24.1% (28.2% през първото полугодие), а през деветмесечието - с 26.8%.

Външна търговия

През третото тримесечие на 2009 г. намалението на вноса е най-голямо. В сравнение със същия период на 2008 г. намалението е 29% (за първото полугодие – 23.7%). През деветмесечието е 25.5%. Намалението на износа и през третото тримесечие на 2009 г. е по-малко - 15.3% (24.5% през първото полугодие). За деветмесечието спадът е с 21.6%.

Продажби на вътрешния пазар

Продажбите на производителите на облекло на вътрешния пазар са малки. За предприятията, включени в извадката, те са 1.7% от произведените количества през третото тримесечие, а за деветмесечието - 2%. Предприятията, включени от извадката, са продали с една трета по-малко стоки през третото тримесечие спрямо съответния период на 2008 г.

източник: НСИ