Анализи

Преките инвестиции в България за 11-те месеца на 2009 г. са за 2,630 млрд. евро (7,8% от БВП), при 6,050 млрд. евро (17,7% от БВП) за януари–ноември 2008 г.

Преките инвестиции в България за 11-те месеца на 2009 г. са за 2,630 млрд. евро (7,8% от БВП), при 6,050 млрд. евро (17,7% от БВП) за януари–ноември 2008 г., сочат предварителните данни на БНБ. Привлеченият през периода дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) е за 1,912 млрд. евро и представлява 72,7% от общия поток на преките чуждестранни инвестиции. 

Източник: Insurance.bg