Анализи

Показателят на бизнес климата през декември пада с 2.3 пункта.

През декември 2009 г. общият показател на бизнес климата в България се понижава с 2.3 пункта в сравнение с предходния месец, сочат проведените от Националния статистически институт (НСИ) бизнес анкети сред мениджъри на фирми.

Понижаването на показателя се дължи предимно на влошаването на бизнес климата в промишлеността и услугите. Такава динамика се е наблюдава и през месец декември през миналата година, припомнят от НСИ.

През ноември 2009 г. бизнес климатът леко се повиши, след като през септември и октомври се влоши значително.

Промишленост. През декември съставният показател бизнес климат се понижава с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец поради по-песимистичните оценки на мениджърите както за настоящото бизнес състояние на предприятията, така и за бизнес ситуацията през следващите шест месеца. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, но има известно подобрение в прогнозите за производството през следващите три месеца. Осигуреността на предприятията с поръчки остава почти на същото ниво в сравнение с предходния месец.

Несигурната икономическа среда, посочена от 55.5% от предприятията, и недостатъчното търсене както от страната, така и от чужбина се определят като основните фактори, които затрудняват развитието на бизнеса.

През декември по-голямата част от предприемачите очакват запазване на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца. 

Строителство. Съставният показател „бизнес климат в строителството“ през декември приблизително запазва равнището си от предходния месец. По мнение на строителните предприемачи строителната активност и нивото на поръчките намаляват, като очакванията за следващите три месеца са дейността да продължи да се свива. Очаква се и по-нататъшно намаление на персонала.

През декември финансовите проблеми са основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, който за първи път от месец ноември 2008 г. измества несигурната икономическа среда на второ място. Засилва се и влиянието на недостатъчното търсене.

През декември предприятията, които предвиждат намаление на продажните си цени, продължават да са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци, в резултат на което за тринадесети пореден месец балансовият показател е отрицателен (- 13.4%).

Търговия на дребно. През декември съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 3.2 процентни пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на влошените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Обемът на продажбите през последните три месеца също намалява, като и прогнозите за продажбите през следващите три месеца не са оптимистични. Очакванията за поръчките към доставчиците обаче се подобряват - балансовият показател се покачва с 5.1 процентни пункта предимно поради нарастване на поръчки към доставчици в страната.

Факторите, които бизнесът определя като затрудняващи дейността им, са несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в търговията на дребно анкетата не отчита очаквания за увеличаване на цените.

Услуги (без търговия). След отчетеното повишение през ноември 2009 г., през декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 5.5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-песимистичните оценки на мениджърите за настоящата бизнес ситуация в предприятията и по-умерените очаквания за следващите шест месеца. През последните три месеца търсенето на услуги, както и персоналът в сектора са намалени, като не се очаква по-нататъшно намаление през следващите три месеца.

Основните фактори, които затрудняват дейността на предприянията от сектора на услугите, са несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

По отношение на цените в сектора, преобладаващи са очакванията те да запазят равнището си през следващите три месеца. В сравнение с ноември намаляват предприятията, които прогнозират, че цените ще се понижат, но техният дял остава значителен.

Източник: НСИ