Новини

Становище на БАПИОТ по статия с наименования*Шивачките ,които произвеждат дрехите на Н & М получават гладни заплати ”,

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) се разграничава от цитираните в статията и доклада на Сleаn Clothes Campaign практики и посочва, че изведения за България пример се отнася на първо място за  фирма, която не е неин член и за чиято дейност БАПИОТ не разполага с актуална информация , както и на второ място от начина , по който са интерпретирани фактите относно размера на заплащането в бранша чрез сравнения с проценти от база , за която не са посоени цифри. БАПИОТ изрично подчертава , че посоченият пример не е показателен за българското индустриално производство на облекла и текстил .

Посочените в статията нива на заплащане на работещите в сектор Текстил и Облекло в България не отговарят на реалните нива на заплащане и осигурителен доход, които НСИ и синдикалните организации в България посочват в обобщените си данни за първо полугодие на 2018 година .

Асоциацията отстоява категорично позицията, че спазването на трудовото законодателство е необходимо и задължително. БАПИОТ подкрепя усилията на всички фирми в сектора, които се стремят да осигуряват целогодишна заетост, достойно заплащане и нормална производствена среда за работещите в предприятията от текстилния бранш.

Посочените в статията данни от изследването на Clean Clothes Campaign , както и дадените примери за голяма продължителност на работното време  и ниско заплащане са резултат от съществуващите ниски нива на ценообразуване и заплащане , които се поддържат от голям брой международни фирми,  възлагащи поръчки в текстилния бранш. Компанията H & M според данните на Clean Clothes Campaign също е една от тях .

БАПИОТ призовава всички фирми и крайни клиенти в сектор Текстил и облекло да ограничат практиките за възлагане на поръчки с единствена цел „най-ниска цена” , а фактори като условията на труд и спазването на трудово законодателство да станат част от  договарянето на цената на труда. При възлагането на поръчки цената на труда следва да отговаря на реалното време и цени на изработката.

Съответните регулаторни инстанции в България са информирани за съществуването на тези практики в бранша и следва непрестанно да предприемат действия за спиране на порочните практики.

В доклада на Сleаn Clothes Campaign коректно се посочва, че е необходимо възложителите, представляващи световно известни марки, също да се ангажират с осигуряването на подходящи условия на труд и заплащане, т.е при договаряне да съобразяват ценови нива съгласно реалните разходи на труд в предприятията от сектор „облекло и текстил”.

В България производителността в текстилния бранш е значително по-ниска от средната за този вид производство в световен мащаб. Основните причини за това са, че над 40% от заетите в него са без професионална квалификация, без желание и мотивация за полагане на интензивен труд, както и че липсват подготвени кадри за управление и обучение. Следователно повишението в общото ниво на заплащане на труда пряко зависи от няколко фактора: промени в системата на образование и квалификация на заетите лица, промени в трудовото законодателство и структурите за контрол. За съжаление тези промени се отлагат постоянно.

БАПИОТ за пореден път акцентира на необходимостта от адекватна държавна политика и стратегия за подкрепа на производствените браншове, които имат социално-отговорната роля в икономиката на страната, какъвто е сектор „производство на облекло и текстил“.

Председател на БАПИОТ

Радина Банкова

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) се разграничава от цитираните в статията и доклада на Сleаn Clothes Campaign практики и посочва, че изведения за България пример се отнася на първо място за  фирма, която не е неин член и за чиято дейност БАПИОТ не разполага с актуална информация , както и на второ място от начина , по който са интерпретирани фактите относно размера на заплащането в бранша чрез сравнения с проценти от база , за която не са посоени цифри. БАПИОТ изрично подчертава , че посоченият пример не е показателен за българското индустриално производство на облекла и текстил .

Посочените в статията нива на заплащане на работещите в сектор Текстил и Облекло в България не отговарят на реалните нива на заплащане и осигурителен доход, които НСИ и синдикалните организации в България посочват в обобщените си данни за първо полугодие на 2018 година .

Асоциацията отстоява категорично позицията, че спазването на трудовото законодателство е необходимо и задължително. БАПИОТ подкрепя усилията на всички фирми в сектора, които се стремят да осигуряват целогодишна заетост, достойно заплащане и нормална производствена среда за работещите в предприятията от текстилния бранш.

Посочените в статията данни от изследването на Clean Clothes Campaign , както и дадените примери за голяма продължителност на работното време  и ниско заплащане са резултат от съществуващите ниски нива на ценообразуване и заплащане , които се поддържат от голям брой международни фирми,  възлагащи поръчки в текстилния бранш. Компанията H & M според данните на Clean Clothes Campaign също е една от тях .

БАПИОТ призовава всички фирми и крайни клиенти в сектор Текстил и облекло да ограничат практиките за възлагане на поръчки с единствена цел „най-ниска цена” , а фактори като условията на труд и спазването на трудово законодателство да станат част от  договарянето на цената на труда. При възлагането на поръчки цената на труда следва да отговаря на реалното време и цени на изработката.

Съответните регулаторни инстанции в България са информирани за съществуването на тези практики в бранша и следва непрестанно да предприемат действия за спиране на порочните практики.

В доклада на Сleаn Clothes Campaign коректно се посочва, че е необходимо възложителите, представляващи световно известни марки, също да се ангажират с осигуряването на подходящи условия на труд и заплащане, т.е при договаряне да съобразяват ценови нива съгласно реалните разходи на труд в предприятията от сектор „облекло и текстил”.

В България производителността в текстилния бранш е значително по-ниска от средната за този вид производство в световен мащаб. Основните причини за това са, че над 40% от заетите в него са без професионална квалификация, без желание и мотивация за полагане на интензивен труд, както и че липсват подготвени кадри за управление и обучение. Следователно повишението в общото ниво на заплащане на труда пряко зависи от няколко фактора: промени в системата на образование и квалификация на заетите лица, промени в трудовото законодателство и структурите за контрол. За съжаление тези промени се отлагат постоянно.

БАПИОТ за пореден път акцентира на необходимостта от адекватна държавна политика и стратегия за подкрепа на производствените браншове, които имат социално-отговорната роля в икономиката на страната, какъвто е сектор „производство на облекло и текстил“.

Председател на БАПИОТ

Радина Банкова